Vievie

Content

[wpgmza id="1"]

CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN SỬ DỤNG GIỮA BỆNH NHÂN VÀ CÔNG TY TNHH VIEVIE HEALTHCARE

Các Điều khoản của Thỏa thuận Sử dụng này (gọi là “Thỏa thuận”) là thỏa thuận hợp pháp giữa bạn, với tư cách bệnh nhân, cha/mẹ, giám hộ hoặc thành viên gia đình của bệnh nhân (gọi là “Bạn”), và Công ty TNHH VieVie Healthcare (gọi là “VieVie,” “chúng tôi”), một công ty được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam, Số Đăng ký Kinh doanh 031 448 9494, Trụ sở đặt tại 134 Tân Hoà Đông, Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

VieVie, qua Nền tảng VieVie của chúng tôi như được định nghĩa dưới đây, cung ứng một thị trường cho bạn nơi bạn, với tư cách là bệnh nhân, có thể kết nối với các bác sĩ và Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Y tế (gọi là “HCP”) và nhận các dịch vụ chăm sóc y tế, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin y tế, tư vấn y tế, y tế từ xa (gọi chung là “Dịch vụ Chăm sóc Y tế”), có thể phù hợp với nhu cầu dịch vụ của bạn (gọi là “Bệnh nhân”). Ngoài ra, Nền tảng này đóng vai trò như công cụ trợ giúp bạn tổ chức, thấu hiểu và quản lý thông tin liên quan đến chăm sóc y tế. Bạn muốn tham gia Thỏa thuận này với mục đích truy cập và sử dụng Nền tảng VieVie. Bạn công nhận và đồng ý rằng VieVie là một nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, chứ không cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế hay các dịch vụ của bệnh viện.

Để sử dụng Nền tảng VieVie, bạn phải đồng ý với các Điều khoản sau đây (gọi là “Điều khoản”). Các Điều khoản này do Công ty TNHH VieVie Healthcare qui định, sẽ chi phối và áp dụng cho việc bạn truy cập sử dụng website www.vievie.vn và các dịch vụ VieVie cung cấp thông qua website cũng như các ứng dụng di động của VieVie (gọi chung là “Nền tảng VieVie” hoặc “Nền tảng”).

Bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản  của Vievie khi truy cập hoặc sử dụng Nền tảng. Chúng tôi thường xuyên sửa đổi, bổ sung Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với những sửa đổi, bổ sung đó, vui lòng không sử dụng Nền tảng này nữa. Phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này sẽ luôn có sẵn trên internet tại địa chỉ http://vievie.vn//dieu-khoan/. VieVie có quyền thay đổi hay sửa đổi Thỏa thuận, Chính sách liên quan đến việc sử dụng Nền tảng bất kỳ thời điểm nào bằng cách đăng tải các sửa đổi lên trên internet tại địa chỉ http://vievie.vn//dieu-khoan/. Tiếp tục sử dụng Nền tảng sau khi đã đăng tải những thay đổi hay sửa đổi vừa kể trên tức là bạn tiếp tục chấp nhận những thay đổi hay sửa đổi đó.

LƯU Ý: VIEVIE KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC Y TẾ, CŨNG KHÔNG LIÊN KẾT VỚI BẤT CỨ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC Y TẾ NÀO. DO ĐÓ, NỀN TẢNG KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH TẠO MỐI QUAN HỆ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC Y TẾ – BỆNH NHÂN GIỮA BẠN VÀ VIEVIE. BẠN CÓ QUYỀN TỰ DO QUYẾT ĐỊNH NHẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC Y TẾ TỪ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC Y TẾ, HOẶC CÁC BÁC SĨ MÀ BẠN LIÊN HỆ ĐƯỢC QUA NỀN TẢNG VIEVIE, NGƯỢC LẠI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC Y TẾ CŨNG CÓ QUYỀN ĐỒNG Ý HOẶC TỪ CHỐI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC Y TẾ CHO BẠN. MỌI QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC Y TẾ LÀ TUỲ THUỘC VÀO BẠN. VỚI TƯ CÁCH BỆNH NHÂN, BẠN NHẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC Y TẾ NHƯ THẾ NÀO LÀ THỎA THUẬN RIÊNG GIỮA BẠN VÀ NHÀ CUNG CẤP CHĂM SÓC Y TẾ.

NGOÀI RA, BẠN CẦN BIẾT RẰNG KHI CUNG CẤP NỀN TẢNG CHÚNG TÔI PHẢI PHỤ THUỘC VÀO MỘT SỐ BÊN THỨ BA, BAO GỒM VIỆC GỬI THÔNG BÁO, VÀ VÌ THẾ CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ BỞI CÁC NHÀ CUNG CẤP NÓI TRÊN.

SỬ DỤNG NỀN TẢNG

VieVie cho phép bạn truy cập và sử dụng nền tảng qua các ứng dụng điện thoại và các ứng dụng trực tuyến cũng như trên website của chúng tôi. Qua Nền tảng, chúng tôi cung cấp dịch vụ phù hợp giữa bạn và những bệnh nhân cần Dịch vụ Chăm sóc y tế của bạn.

Để sử dụng nền tảng bạn cần phải đủ từ 18 tuổi trở lên.

Vui lòng lưu ý rằng VieVie (i) không giới thiệu hay chứng thực bất cứ Y/ Bác sĩ (HCP) nào có tên trên Website; và (ii) không tuyên bố hay bảo đảm bất cứ điều gì về các HCP hoặc chất lượng của dịch vụ chăm sóc y tế mà họ có thể cung cấp, và (iii) không xếp hạng y/ bác sĩ.

VieVie không ủng hộ hay gây ảnh hưởng để kiểm soát bất cứ ngành y tế, lý thuyết, ý kiến, quan điểm hoặc lập trường về bất cứ chủ đề nào.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể thu thập những thông tin cá nhân khác nhau từ Bạn khi Bạn sử dụng Ứng dụng và các tính năng do Ứng dụng cung cấp.

Chính sách bảo mật về thông tin cá nhân của Chúng tôi đưa ra chính sách liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao và bảo vệ bất cứ thông tin cá nhân nào nói trên.

Khi bạn nhấn chọn phím ‘Tôi chấp nhận’ hoặc ‘Tôi đồng ý’ vào thời điểm đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân Của bạn, tức là bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của Chúng tôi.

Bạn có thể dùng Ứng dụng để yêu cầu xét nghiệm và các gói sàng lọc y khoa dự phòng.

TẠO TÀI KHOẢN VIEVIE

Bạn cần đăng ký và tạo tài khoản (gọi là “Tài khoản” của bạn) để sử dụng Nền tảng VieVie (xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm chi tiết). Là bệnh nhân, bạn cũng cần phải lập tài khoản thanh toán (gọi là “Tài khoản Thanh toán”) bằng cách cung cấp số tài khoản ngân hàng.

Bạn cam kết rằng bạn ở độ tuổi hợp pháp để ký kết hợp đồng có tính ràng buộc và không phải là người bị cấm nhận các dịch vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam hay pháp quyền khác được áp dụng. Bạn bảo đảm rằng tất cả các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi (Ví dụ, qua quá trình đăng ký hoặc tạo tài khoản của Ứng dụng) là đúng, và bảo đảm rằng bạn sẽ không tạo bất cứ tài khoản cho bất kỳ cá nhân nào không phải là bạn mà không được người ấy cho phép.

Chúng tôi có quyền đình chỉ hay chấm dứt Tài khoản của bạn nếu có thông tin nào được cung cấp trong quá trình đăng ký hay sau đó không chính xác, sai lệch, hay vi phạm các Điều khoản của chúng tôi, hoặc nếu bạn đã tạo nhiều hơn một Tài khoản.

Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và Tài khoản của bạn, và đồng ý thông báo cho chúng tôi biết nếu mật khẩu của bạn bị mất, bị đánh cắp, hay tiết lộ cho một bên thứ ba không được phép, hay có thể bị xâm nhập. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hoạt động xảy ra theo Tài khoản Của bạn.

GIẤY PHÉP VÀ HẠN CHẾ GIẤY PHÉP

Khi nào bạn còn tuân thủ các Điều khoản này, thì bạn vẫn có quyền tải xuống và cài đặt một bản sao của Ứng dụng vào thiết bị di động hay máy tính của bạn, và có quyền truy cập Nền tảng, để phục vụ mục đích sử dụng riêng của cá nhân bạn. Bạn không được phép: (i) sao chép, sửa đổi hay phân phối Ứng dụng vì bất cứ mục đích nào; (ii) chuyển nhượng, cấp giấy phép lại, thuê, cho mượn, cho thuê hoặc phân phối Ứng dụng cho bất cứ bên thứ ba nào bằng cách khác; (iii) chuyển đổi ngôn ngữ, thiết kế lại, tách rời, hoặc tạo ra các sản phẩm khác từ Ứng dụng; (iv) tạo điều kiện cho nhiều người dùng sử dụng các chức năng của Ứng dụng hay Nền tảng bằng Tài khoản của bạn bằng bất cứ phương tiện nào; hoặc (v) sử dụng Nền tảng một cách bất hợp pháp, hoặc cho mục đích bất hợp pháp, hoặc bằng cách khác không phù hợp với các Điều khoản này.

Các Điều khoản sau đây áp dụng cho mọi Ứng dụng được truy cập thông qua hoặc được tải xuống từ bất cứ Nền tảng phân phối ứng dụng nào (ví dụ, Apple® App StoreSM hoặc Google Play®) khi Ứng dụng đó có thể được đưa ra sử dụng hiện nay hoặc trong tương lai (mỗi bên gọi là “Nhà cung cấp Ứng dụng”). Bạn cam kết và chấp thuận rằng:

Các Điều khoản này được ký kết giữa bạn và VieVie, chứ không phải với Nhà cung cấp Ứng dụng. Và VieVie (chứ không phải Nhà cung cấp Ứng dụng) hoàn toàn chịu trách nhiệm về Ứng dụng. Nhà cung cấp Ứng dụng không có nghĩa vụ cung cấp bất cứ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào cho Ứng dụng.

Trong trường hợp Ứng dụng không tuân thủ bất kỳ điều khoản bảo đảm nào, thì bạn có thể thông báo cho Nhà cung cấp Ứng dụng biết, và Nhà cung cấp Ứng dụng sẽ hoàn trả tiền mua Ứng dụng cho bạn (nếu được) và trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Nhà cung cấp Ứng dụng sẽ không có bất cứ nghĩa vụ bảo đảm nào khác liên quan đến Ứng dụng. Mọi khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm, thiệt hại, chi phí, hoặc phí tổn nào khác liên quan đến việc không tuân thủ bất kỳ điều khoản bảo đảm sẽ hoàn toàn là trách nhiệm của VieVie.

Nhà cung cấp Ứng dụng không có trách nhiệm giải quyết bất cứ khiếu nại nào của bạn hoặc của bên thứ ba về Ứng dụng hoặc về việc bạn sở hữu và sử dụng Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn trong: (i) khiếu nại trách nhiệm sản phẩm; (ii) khiếu nại rằng Ứng dụng không tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; và (iii) các khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hay luật tương tự.

Trong trường hợp một bên thứ ba khiếu nại rằng Ứng dụng hoặc việc bạn sở hữu và sử dụng Ứng dụng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó, thì VieVie sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều tra, biện hộ, giải quyết bất kỳ khiếu nại vi phạm sở hữu trí tuệ nào tuỳ thuộc vào mức độ yêu cầu của các Điều khoản này.

Nhà cung cấp Ứng dụng và các công ty con của mình là những người thụ hưởng các Điều khoản này với tư cách bên thứ ba, liên quan đến việc bạn được bản quyền sử dụng Ứng dụng, và khi bạn chấp nhận các điều kiện và điều khoản của những Điều khoản này, thì Nhà cung cấp Ứng dụng sẽ có quyền (và sẽ xem như đã chấp nhận quyền) thi hành các Điều khoản này đối với bạn liên quan đến bản quyền của Ứng dụng, với tư cách bên thứ ba thụ hưởng Điều khoản đó.

Bạn cũng phải tuân thủ tất cả các Điều khoản dịch vụ được áp dụng của bên thứ ba khi sử dụng Ứng dụng.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bạn công nhận rằng bạn không được chuyển giao bất cứ quyền hạn nào đối với bằng sáng chế, bản quyền, hoặc thương hiệu gắn liền hoặc liên quan đến Nền tảng (gọi chung là “Sở hữu Trí tuệ của VieVie”). Bạn cũng công nhận rằng quyền hạn và các quyền sở hữu trọn vẹn đối với Nền tảng sẽ vẫn là sở hữu riêng của VieVie và/hoặc các nhà cung cấp của VieVie, và bạn sẽ không có bất cứ quyền nào đối với Nền tảng, trừ khi đã được nêu rõ ở trên. Mọi quyền hạn và Sở hữu Trí tuệ của VieVie gắn liền và liên quan Nền tảng (bao gồm nhưng không giới hạn mọi logo, tên, hình ảnh, ảnh chụp, hoạt hình, video, audio, âm nhạc, văn bản và các “ứng dụng đơn giản,” được kết hợp vào Nền tảng), các tài liệu in ấn kèm theo, và mọi bản sao của Ứng dụng, đều là sở hữu của VieVie hoặc các nhà cung cấp là bên thứ ba của VieVie, trừ khi cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp trẻ em dưới tuổi vị thành niên có thể thay mặt tạo một tài khoản cho đứa trẻ.

Ứng dụng và Nền tảng được bảo vệ theo luật bản quyền, các hiệp ước quốc tế về bản quyền, các luật và hiệp ước khác về sở hữu trí tuệ.

THAY ĐỔI VÀ QUẢNG CÁO

Nền tảng của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian và/hoặc chúng tôi có thể (vĩnh viễn hay tạm thời) ngừng cung cấp Nền tảng (hoặc các tính năng kèm theo Nền tảng), mà có thể không thông báo trước cho bạn. Nền tảng của chúng tôi có thể bao gồm các quảng cáo, có thể nhắm đến những nội dung hay thông tin trên Nền tảng, các thắc mắc đưa ra qua Nền tảng, hoặc từ những nguồn thông tin khác. Các loại và mức độ quảng cáo trên Nền tảng cũng có thể thay đổi theo thời gian. Vì chúng tôi cung cấp Nền tảng cho bạn, nên bạn đồng ý rằng chúng tôi và các nhà cung cấp và đối tác là bên thứ ba có thể đăng quảng cáo trên Nền tảng này hoặc liên quan đến việc hiển thị nội dung hay thông tin, và bạn chấp nhận rằng chúng tôi có thể nhận thù lao cho việc đăng quảng cáo nói trên.

GỬI NỘI DUNG

Nền tảng cho phép bạn và những người dùng khác đăng tải, liên kết, lưu trữ, chia sẻ, và bằng cách khác cho sử dụng một số thông tin, hình ảnh, video, văn bản, và/hoặc nội dung khác (gọi là “Nội dung”). Bạn chịu trách nhiệm về Nội dung mà bạn đăng trên Nền tảng, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy và tính phù hợp của nó. Khi đăng Nội dung trên Nền tảng, tức là bạn cho chúng tôi có quyền và bản quyền sử dụng, sửa đổi, trình bày công khai, hiển thị công khai, tái tạo, bán, và phân phối Nội dung đó trên Nền tảng và thông qua Nền tảng. Bạn chấp thuận rằng bản quyền này bao gồm việc chúng tôi có quyền được cho những người dùng Nền tảng khác được sử dụng Nội dung của bạn, họ cũng có thể dùng Nội dung của bạn theo các Điều khoản này. Bạn giữ lại bất cứ và tất cả quyền của mình đối với bất cứ Nội dung nào mà bạn gửi đến, đăng, hay hiển thị trên thông qua Nền tảng và bạn có trách nhiệm bảo vệ các quyền đó.

Bạn có thể loại bỏ Nội dung mà bạn đã đăng bằng cách xóa bỏ nó. Tuy nhiên, trong vài trường hợp, một số Nội dung (như những đăng tải hay bình luận của bạn) có thể không bị loại bỏ hoàn toàn, và các bản sao Nội dung của bạn có thể tiếp tục tồn tại trên Nền tảng và/hoặc ở nơi khác. Chúng tôi không có nhiệm vụ hay trách nhiệm loại bỏ hay xóa bỏ (hoặc không thể loại bỏ hay xóa bỏ được) bất cứ Nội dung nào trên Nền tảng.

Bạn cam kết và bảo đảm rằng: (i) Nội dung là của bạn (bạn sở hữu nó) hoặc bạn có quyền sử dụng nó và cho chúng tôi có quyền và bản quyềntheo qui định trong các Điều khoản này, và (ii) việc đăng Nội dung của bạn trên hoặc qua Nền tảng không vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, quyền hợp đồng hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất cứ ai.

Chúng tôi yêu cầu bạn tôn trọng Nền tảng của chúng tôi và các bên thứ ba khi đăng Nội dung và sử dụng Nền tảng. Khi gửi Nội dung đến hoặc sử dụng Nền tảng bằng cách khác, bạn đồng ý không:

gửi những tài liệu vi phạm quyền sở hữu của bên thứ ba, bao gồm quyền riêng tư và quyền công khai, hoặc bất kỳ pháp luật hiện hành nào vi phạm; gửi các tài liệu bất hợp pháp, tục tĩu, phỉ báng, bôi nhọ, mang tính chất đe dọa, khiêu dâm, quấy rối, thù ghét, kỳ thị chủng tộc hay sắc tộc, hoặc kích động cách hành xử sẽ được xem là tội phạm hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, vi phạm pháp luật, hoặc không thích hợp;

mạo nhận người khác hoặc cho thấy chính bạn liên kết với chúng tôi, nhân viên chúng tôi hoặc các nhà chuyên môn khác trong ngành; hoặc thu thập tên, địa chỉ, địa chỉ email của người dùng vì bất cứ mục đích nào khác.

Danh sách vừa kể là một ví dụ điển hình chứ không đầy đủ hay loại trừ những điều khác. Chúng tôi không có nghĩa vụ theo dõi việc bạn truy cập hay sử dụng Nền tảng, hoặc xét duyệt hay hiệu đính bất cứ Nội dung nào, nhưng chúng tôi vẫn có quyền làm điều đó với mục đích điều hành Nền tảng, để đảm bảo bạn tuân thủ các Điều khoản này, hoặc để tuân thủ luật hiện hành, hay mệnh lệnh hoặc yêu cầu của tòa án, cơ quan hành chính, hoặc cơ quan khác của chính phủ. Chúng tôi có quyền, bất cứ lúc nào và không thông báo trước, loại bỏ hoặc vô hiệu hoá quyền truy cập một Nội dung mà theo chúng tôi cho là vi phạm các Điều khoản này, hay phương hại đến Nền tảng này.

Chúng tôi cũng có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn, và việc bạn sử dụng Nền tảng vào bất cứ lúc nào, trong trường hợp bạn vi phạm các Điều khoản này, hoặc nếu VieVie không tiếp tục cung cấp Nền tảng vì bất cứ lý do gì.

NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

Qua Nền tảng, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập nội dung của bên thứ ba, như các thông tin về tương tác Thuốc và các Sản phẩm bổ sung, những bản tin và các nội dung khác. VIEVIE TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN BẤT CỨ NỘI DUNG NÀO VỪA KỂ CỦA BÊN THỨ BA. KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN TRONG CÁC ĐIỀU NÓI TRÊN, BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA VỪA KỂ CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP THÔNG TIN. TÌNH TRẠNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHĂM SÓC Y TẾ CỦA CÁ NHÂN BẠN LÀ RIÊNG CỦA BẠN, VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA CÓ THỂ KHÔNG THÍCH HỢP HOẶC KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG CÁ NHÂN CỦA BẠN. NHƯ ĐÃ NÊU TRÊN, NỀN TẢNG KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP TƯ VẤN VỀ Y TỀ HOẶC Y KHOA, VÀ TRƯỚC KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH NÀO CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE CỦA MÌNH, BẠN NÊN THAM KHẢO MỘT CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ.

CHO PHÉP

Bạn cho phép sử dụng hay tiết lộ các thông tin sức khoẻ bảo mật, không dùng để điều trị, thanh toán, hoặc cho các hoạt động chăm sóc y tế. Động thái này nhằm cho phép VieVie hoặc bên thứ ba sử dụng và tiết lộ các thông tin sức khoẻ bảo mật. Danh sách các ví dụ nói trên bao gồm nhưng không giới hạn việc tiết lộ cho một công ty bảo hiểm nhân thọ để phục vụ các mục đích bảo hiểm, tiết lộ cho người sử dụng lao động về kết quả kiểm tra thể chất hay xét nghiệm trước khi tuyển dụng, hoặc tiết lộ cho công ty dược để họ thực hiện mục đích tiếp thị của chính họ. Khi bạn yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin sức khoẻ bảo mật nói trên cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin cụ thể về thông tin sức khoẻ sẽ được tiết lộ hay sử dụng, (những) người tiết lộ và nhận thông tin, thời hạn hiệu lực, quyền rút lại thông tin bằng văn bản và dữ liệu khác.

Khi sử dụng website và/hoặc đăng ký thông tin cá nhân với VieVie, tức là bạn cho phép chúng tôi liên lạc với bạn qua email, điện thoại hay nhắn tin, cũng như cung cấp cho bạn các dịch vụ cho sản phẩm mà bạn đã chọn, cung cấp kiến thức về sản phẩm, đưa ra đề nghị khuyến mãi chạy trên website, và vì lý do đó mà thông tin cá nhân có thể được thu thập như nêu chi tiết dưới đây. Và dù rằng thực sự bạn cũng đã tự đăng ký dịch vụ DND hoặc DNC hoặc NCPR, bạn vẫn cho phép chúng tôi gọi điện thoại cho bạn từ VieVie & các đối tác là hội viên cho các mục đích nói trên cho đến 45 ngày sau khi bạn kết nối với chúng tôi.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP

Nền tảng của chúng tôi chỉ có thể được sử dụng và truy cập cho các mục đích hợp pháp. Bạn chấp thuận rằng bạn sẽ không làm bất cứ điều nào sau đây trong khi sử dụng hay truy cập Nền tảng: (i) cố truy cập hay tìm kiếm trên Nền tảng hoặc tải xuống Nội dung từ Dịch vụ bằng cách dùng một bộ xử lý chuyên dụng, phần mềm, công cụ, tác nhân, thiết bị hay cơ cấu (bao gồm spider, robot, crawler, công cụ khai thác dữ liệu, hay phương tiện tương tự) khác với phần mềm và/hoặc tác nhân tìm kiếm được chúng tôi cung cấp, hoặc các trình duyệt mạng khác của bên thứ ba nói chung hiện đang sử dụng; (ii) truy cập, giả mạo, hay sử dụng những khu vực của Nền tảng không dành cho công chúng, các hệ thống máy tính của chúng tôi, hoặc các hệ thống chuyển giao kỹ thuật của các nhà cung cấp cho chúng tôi; (iii) thu thập và sử dụng các thông tin hiện có qua Nền tảng, như tên của người dùng khác, tên thật, hay địa chỉ email của họ để gửi quảng cáo không được yêu cầu, thư tạp, thư rác hoặc hình thức gạ gẫm khác; (iv) sử dụng Nền tảng cho mục đích thương mại hoặc vì lợi ích của bên thứ ba, hoặc bằng cách khác không tuân thủ các Điều khoản này; (v) vi phạm luật hay qui định hiện hành; hoặc (vi) kích động hay tạo điều kiện giúp người khác có thể thực hiện một trong những điều nói trên. Chúng tôi có quyền điều tra và truy tố các vi phạm một trong những điều nói trên và/hoặc phối hợp cũng như hợp tác với cơ quan thi hành luật để truy tố những người dùng vi phạm các Điều khoản này.

KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐẠI LÝ

Bạn và VieVie là những bên ký hợp đồng độc lập, và Thỏa thuận này không dự định hoặc nhằm tạo ra tư cách đại lý, hợp doanh, liên doanh, mối quan hệ người lao động-người sử dụng lao động hoặc mối quan hệ người nhượng quyền-người được nhượng quyền.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường, và bảo vệ chúng tôi cũng như các bên liên kết với chúng tôi và mỗi viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, và cổ đông của mỗi bên không bị tổn hại trước mọi sự khiếu nại, khởi kiện, vụ kiện, tổn thất, chi phí, thiệt hại, trách nhiệm, và phí tổn (gồm cả phí luật sư) liên quan đến, phát sinh từ, việc bạn sử dụng Nền tảng, việc một người khác sử dụng Nền tảng bằng Tài khoản của bạn vốn phát sinh từ Nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn trong:

– Mọi cáo buộc hành vi bất chính phát sinh từ các dịch vụ bạn đã thực hiện cho bệnh nhân, khi họ được nối kết với bạn từ Nền tảng;

– Bất kì vi phạm pháp luật hay qui định hiện hành, hay quyền của bên thứ ba; hoặc

– Bất kỳ mọi cáo buộc rằng các tài liệu mà bạn gừi đến Nền tảng đã vi phạm hay nói cách khác xâm phạm bản quyền, thương hiệu, bí mật kinh doanh hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên thứ ba nào.

MIỄN TRỪ

Trong trường hợp bạn có tranh chấp với một Nhà cung cấp Chăm sóc y tế hoặc một bệnh nhân khác, thì bạn đồng ý miễn trừ cho VieVie (gồm cả các bên liên kết với chúng tôi, và mỗi viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, cổ đông, và nhà cung cấp của mỗi bên trong chúng tôi) khỏi các khiếu nại, yêu sách, và bồi thường thiệt hại thuộc bất cứ loại nào và tính chất nào, đã biết và chưa biết, bị nghi ngờ và không nghi ngờ, có tiết lộ hoặc không, phát sinh từ hoặc bằng cách nào đó có liên quan đến tranh chấp đó, hoặc với việc bạn sử dụng Nền tảng VieVie.

LIÊN KẾT VỚI CÁC BÊN THỨ BA

Nền tảng có thể bao gồm các liên kết với các website và dịch vụ khác không do chúng tôi điều hành. Chúng tôi cung cấp những liên kết này cho bạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các liên kết hiển thị trên những website đó. Bạn chịu trách nhiệm về và chấp nhận mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào website của bất kỳ bên thứ ba nào.

QUYỀN SỞ HỮU

Ứng dụng và Nền tảng của chúng tôi được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, và các luật khác của Việt Nam và nước ngoài. Trừ khi có qui định rõ trong các Điều khoản này, chúng tôi (hoặc các bên cấp giấy phép cho chúng tôi) sở hữu độc quyền, quyền sở hữu và quyền lợi trong và đối với Ứng dụng và Nền tảng, gồm cả mọi quyền sở hữu trí tuệ kết hợp. Bạn không được phép gỡ bỏ, thay đổi hoặc che giấu bất cứ bản quyền, thương hiệu, mã hiệu dịch vụ hoặc các thông báo độc quyền khác kết hợp trong hoặc kèm theo Ứng dụng hay Nền tảng, bao gồm trong bất cứ Nội dung nào. Bạn công nhận và đống ý rằng mọi ý kiến phản hồi, bình luận, hay đề nghị mà bạn có thể cung cấp liên quan đến Ứng dụng hay Nền tảng (gọi là “Ý kiến phản hồi”) sẽ là sở hữu duy nhất và độc quyền của VieVie, và bạn không thể hủy bỏ các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi của chúng tôi trong và đối với mọi Ý kiến phản hồi.

CHẤM DỨT

Thỏa thuận này có hiệu lực cho đến khi bạn hoặc VieVie chấm dứt. Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong các Điều khoản này, thì chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc ngăn bạn truy cập hay sử dụng Ứng dụng và/hoặc Nền tảng. Bạn có thể hủy bỏ việc bạn sử dụng Ứng dụng và/hoặc Nền tảng bằng cách liên lạc với chúng tôi. Các quyền của bạn theo quy định của Thỏa thuận này sẽ tự động chấm dứt mà VieVie không cần thông báo, nếu bạn không tuân thủ bất kỳ Điều khoản nào của bản quyền này. Khi chấm dứt Thỏa thuận này, bạn phải ngưng sử dụng Nền tảng và hủy tất cả các bản sao đã tải xuống của Nền tảng, dù là đầy đủ hay một phần.


CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN SỬ DỤNG GIỮA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC Y TẾ VÀ CÔNG TY TNHH VIEVIE HEALTHCARE

Các Điều khoản của Thỏa thuận Sử dụng này (gọi là “Thỏa thuận”) là thỏa thuận hợp pháp giữa bạn, với tư cách Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc y tế (gọi là “Bạn”) và chỉ về bạn với tư cách bác sĩ hay điều dưỡng, và Công ty TNHH VieVie Healthcare (gọi là “VieVie,” “chúng tôi”), một công ty được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam, Số Đăng ký Kinh doanh 031 448 9494, Trụ sở đặt tại 109 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

VieVie, qua Nền tảng VieVie của chúng tôi như định nghĩa dưới đây, cung ứng một thị trường cho bạn, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin y tế, tư vấn y tế, y tế từ xa (gọi chung là “Dịch vụ Chăm sóc Y tế”), có thể kết nối các bệnh nhân cần dịch vụ của bạn (gọi là “Bệnh nhân”). Ngoài ra, Nền tảng này cũng đóng vai trò là công cụ trợ giúp và quản lý thông tin liên quan đến chăm sóc y tế. Bạn muốn tham gia Thỏa thuận này nhằm mục đích truy cập và sử dụng Nền tảng VieVie. Bạn đồng ý rằng VieVie là một nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, chứ không phải dịch vụ chăm sóc y tế hay các dịch vụ khác của bệnh viện.

Để sử dụng Nền tảng VieVie, bạn phải đồng ý với các Điều khoản sau đây (gọi là “Điều khoản”). Các Điều khoản này do Công ty TNHH VieVie Healthcare qui định, sẽ chi phối và áp dụng cho việc bạn truy cập sử dụng website www.vievie.vn và các dịch vụ VieVie cung cấp thông qua website cũng như các ứng dụng di động của VieVie (gọi chung là “Nền tảng VieVie” hoặc “Nền tảng”).

Bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản  của Vievie khi truy cập hoặc sử dụng Nền tảng. Chúng tôi thường xuyên sửa đổi, bổ sung Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với những sửa đổi, bổ sung đó, vui lòng không sử dụng Nền tảng này nữa. Phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này sẽ luôn có sẵn trên internet tại địa chỉ http://vievie.vn//dieu-khoan/. VieVie có quyền thay đổi hay sửa đổi Thỏa thuận, Chính sách liên quan đến việc sử dụng Nền tảng bất kỳ thời điểm nào bằng cách đăng tải các sửa đổi lên trên internet tại địa chỉ http://vievie.vn//dieu-khoan/. Tiếp tục sử dụng Nền tảng sau khi đã đăng tải những thay đổi hay sửa đổi vừa kể trên tức là bạn tiếp tục chấp nhận những thay đổi hay sửa đổi đó.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: VIEVIE KHÔNG PHẢI LÀ BÊN NHẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC Y TẾ TỪ BẠN, CŨNG KHÔNG LIÊN KẾT VỚI BẤT CỨ BỆNH NHÂN NÀO. DO ĐÓ, NỀN TẢNG KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH TẠO MỐI QUAN HỆ GIỮA BÁC SĨ – BỆNH NHÂN, GIỮA BẠN VÀ VIEVIE. BẠN CÓ QUYỀN TỰ DO QUYẾT ĐỊNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC Y TẾ CHO CÁC BỆNH NHÂN LIÊN HỆ QUA NỀN TẢNG VIEVIE HOẶC KHÔNG, VÀ BỆNH NHÂN CÓ QUYỀN CHẤP NHẬN HOẶC TỪ CHỐI SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ CỦA BẠN. MỌI QUYẾT ĐỊNH CHO MỖI DỊCH VỤ CHĂM SÓC Y TẾ MÀ BẠN CUNG CẤP CHO BỆNH NHÂN LÀ THỎA THUẬN RIÊNG GIỮA BẠN VÀ BỆNH NHÂN ĐÓ.

NGOÀI RA, BẠN CẦN BIẾT VÀ ĐỒNG Ý RẰNG RẰNG KHI CUNG CẤP NỀN TẢNG CHÚNG TÔI PHẢI DỰA VÀO MỘT SỐ BÊN THỨ BA, BAO GỒM MỤC ĐÍCH GỬI THÔNG BÁO. VÌ THẾ CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ BỞI CÁC NHÀ CUNG CẤP NÓI TRÊN.

SỬ DỤNG NỀN TẢNG

VieVie cho phép bạn truy cập và sử dụng nền tảng qua các ứng dụng điện thoại và các ứng dụng trực tuyến cũng như trên website của chúng tôi. Qua Nền tảng, chúng tôi cung cấp dịch vụ phù hợp giữa bạn và những bệnh nhân cần Dịch vụ Chăm sóc y tế của bạn.

Để sử dụng Nền tảng bạn cần phải đủ từ 18 tuổi trở lên.

Vui lòng lưu ý rằng VieVie (i) không giới thiệu hay chứng thực bất cứ Y/ Bác sĩ (HCP) nào có tên trên Website; và (ii) không tuyên bố hay bảo đảm bất cứ điều gì về các HCP hoặc chất lượng của dịch vụ chăm sóc y tế mà họ có thể cung cấp, và (iii) không xếp hạng y/ bác sĩ.

VieVie không ủng hộ hay gây ảnh hưởng để kiểm soát bất cứ ngành y tế, lý thuyết, ý kiến, quan điểm hoặc lập trường về bất cứ chủ đề nào.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể thu thập những thông tin cá nhân khác nhau từ Bạn khi Bạn sử dụng Ứng dụng và các tính năng do Ứng dụng cung cấp.

Chính sách bảo mật của Chúng tôi đưa ra chính sách liên quan đến việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao và bảo vệ bất cứ thông tin cá nhân nào nói trên.

Khi bạn bấm chọn phím ‘Tôi chấp nhận’ hoặc ‘Tôi đồng ý’ vào thời điểm đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn, tức là bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của Chúng tôi.

Bạn có thể dùng Ứng dụng để đề nghị xét nghiệm, khuyên dùng các gói sàng lọc y khoa dự phòng và chia sẻ nội dung với bệnh nhân.

CÁC TÍNH NĂNG CỦA ỨNG DỤNG

  1. Nền tảng để công khai hồ sơ: Bạn có thể tải hồ sơ của bạn có ghi tên, văn bằng, kinh nghiệm, chuyên khoa, phí tư vấn, tuyên bố cá nhân, trình độ học vấn, tư cách hội viên, ngành nghề chuyên môn v.v. lên Website và Ứng dụng.
  2. Nền tảng để tương tác cá nhân: Bạn có thể dùng Ứng dụng để tương tác riêng với những Người dùng có Đăng ký. Trong khi tương tác riêng, Bạn có thể trao đổi văn bản, hình ảnh, video qua các tính năng chat của nền tảng và liên lạc qua các phương tiện khác được VieVie cung cấp như các cuộc gọi.

iii. Nền tảng nhận phí tư vấn cho các tương tác không thực hiện trên Website: Bạn có thể dùng Website để nhận phí cho các tương tác Của bạn với Người dùng có Đăng ký bên ngoài trang website / ngoại tuyến.

  1. Nền tảng cung cấp thông tin cho các câu hỏi liên quan đến sức khoẻ do những Người dùng có Đăng ký gửi đến: Bạn có thể cung cấp thông tin chung và thông tin sơ bộ và cho các câu hỏi liên quan đến y tế do những Người dùng có Đăng ký gửi đến.
  2. Nền tảng công bố các thông tin và tài liệu giáo dục liên quan đến sức khoẻ do HCP đóng góp: Bạn có thể đóng góp các thông tin và tài liệu giáo dục liên quan đến y tế mà VieVie hoàn toàn có thể tuỳ ý công bố trên Website (có hoặc không có sửa đổi).

1.3. Các loại nội dung trên Ứng dụng:

Các loại nội dung khác nhau có trên Ứng dụng có thể được phân loại như sau:

1.3.1. Nội dung do Những Người dùng có Đăng ký cung cấp bao gồm những câu hỏi và những tương tác khi tương tác cá nhân với các HCP (gọi là “Nội dung của Người dùng”)

1.3.2. Những nội dung do HCP cung cấp bao gồm các thông tin và tài liệu giáo dục liên quan đến y tế; và thông tin được cung cấp qua việc giải đáp các câu hỏi do Người dùng có Đăng ký đưa ra hoặc trong khi tương tác cá nhân với những Người dùng có Đăng ký (gọi là “Nội dung của HCP”);

1.3.3 Nội dung do Các Phòng xét nghiệm cung cấp bao gồm các hướng dẫn, kết quả, báo cáo và bất cứ thông tin nào khác liên quan đến các Xét nghiệm (gọi là “Nội dung Xét nghiệm”).

1.3.4. Nội dung mà VieVie (tự thực hiện hoặc qua những người ký hợp đồng với mình) đã cung cấp hoặc mua cho Website (gọi là “Nội dung của VieVie”);

TẠO TÀI KHOẢN VIEVIE

Bạn cần đăng ký và tạo tài khoản (gọi là “Tài khoản” của bạn) để sử dụng Nền tảng VieVie (xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm chi tiết). Là y/bác sĩ, bạn cũng cần phải lập tài khoản thanh toán (gọi là “Tài khoản Thanh toán”) bằng cách cung cấp số tài khoản ngân hàng.

Bạn cam kết rằng bạn ở độ tuổi hợp pháp để ký kết hợp đồng có tính ràng buộc và không phải là người bị cấm nhận các dịch vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam hay pháp quyền khác được áp dụng. Bạn bảo đảm rằng tất cả các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi (Ví dụ, qua quá trình đăng ký hoặc tạo tài khoản của Ứng dụng) là đúng, và bảo đảm rằng bạn sẽ không tạo bất cứ tài khoản cho bất kỳ cá nhân nào không phải là bạn mà không được người đó cho phép.

Bạn có thể tạo tài khoản theo một trong những tư cách sau đây bằng cách khai báo tư cách đó trong quá trình đăng ký tài khoản: (1) y/ bác sĩ, (2) điều dưỡng

Nếu bạn đăng ký tài khoản với tư cách y/bác sĩ, thì bạn bảo đảm và chứng minh rằng:

Bạn có chứng chỉ hành nghề y đúng theo luật hiện hành.

Nếu bạn đăng ký tài khoản với tư cách điều dưỡng, thì bạn bảo đảm và chứng minh rằng:

Bạn có giấy phép hành nghề y theo luật áp dụng cho các hoạt động của mình.

Bạn có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng đúng theo luật hiện hành.

Chúng tôi có quyền đình chỉ hay chấm dứt Tài khoản của bạn nếu có thông tin nào được cung cấp trong quá trình đăng ký hay sau đó là không chính xác, sai lệch, hay vi phạm các Điều khoản của chúng tôi, hoặc nếu bạn đã tạo nhiều hơn một Tài khoản.

Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và Tài khoản của bạn, và đồng ý thông báo cho chúng tôi biết nếu mật khẩu của bạn bị mất, bị đánh cắp, hay tiết lộ cho một bên thứ ba không được phép, hay có thể bị phương hại theo cách nào khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hoạt động xảy ra đối với Tài khoản Của bạn.

GIẤY PHÉP VÀ HẠN CHẾ GIẤY PHÉP

Khi nào bạn còn tuân thủ các Điều khoản này, thì bạn vẫn có quyền tải xuống và cài đặt một bản sao của Ứng dụng vào thiết bị di động hay máy tính của bạn, và có quyền truy cập Nền tảng để phục vụ mục đích sử dụng riêng của cá nhân bạn. Bạn không được phép: (i) sao chép, sửa đổi hay phân phối Ứng dụng vì bất cứ mục đích nào; (ii) chuyển nhượng, cấp giấy phép lại, thuê, cho mượn, cho thuê hoặc phân phối Ứng dụng cho bất cứ bên thứ ba nào bằng cách khác; (iii) chuyển đổi ngôn ngữ, thiết kế lại, tách rời, hoặc tạo ra các sản phẩm khác từ Ứng dụng; (iv) tạo điều kiện cho nhiều người dùng sử dụng các chức năng của Ứng dụng hay Nền tảng bằng Tài khoản của bạn bằng bất cứ phương tiện nào; hoặc (v) sử dụng Nền tảng một cách bất hợp pháp, hoặc cho mục đích bất hợp pháp, hoặc bằng cách khác không phù hợp với các Điều khoản này.

Các Điều khoản sau đây áp dụng cho mọi Ứng dụng được truy cập thông qua hoặc được tải xuống từ bất cứ Nền tảng phân phối ứng dụng nào (ví dụ, Apple® App StoreSM hoặc Google Play®) khi Ứng dụng đó có thể được đưa ra sử dụng hiện nay hoặc trong tương lai (mỗi bên gọi là “Nhà cung cấp Ứng dụng”). Bạn cam kết và chấp thuận rằng:

Các Điều khoản này được ký kết giữa bạn và VieVie, chứ không phải với Nhà cung cấp Ứng dụng. Và VieVie (chứ không phải Nhà cung cấp Ứng dụng) hoàn toàn chịu trách nhiệm về Ứng dụng. Nhà cung cấp Ứng dụng không có nghĩa vụ cung cấp bất cứ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào cho Ứng dụng.

Trong trường hợp Ứng dụng không tuân thủ bất kỳ điều khoản bảo đảm nào, thì bạn có thể thông báo cho Nhà cung cấp Ứng dụng biết, và Nhà cung cấp Ứng dụng sẽ hoàn trả tiền mua Ứng dụng cho bạn (nếu được) và trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Nhà cung cấp Ứng dụng sẽ không có bất cứ nghĩa vụ bảo đảm nào khác liên quan đến Ứng dụng. Mọi khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm, thiệt hại, chi phí, hoặc phí tổn nào khác liên quan đến việc không tuân thủ bất kỳ điều khoản bảo đảm sẽ hoàn toàn là trách nhiệm của VieVie.

Nhà cung cấp Ứng dụng không có trách nhiệm giải quyết bất cứ khiếu nại nào của bạn hoặc của bên thứ ba về Ứng dụng hoặc về việc bạn sở hữu và sử dụng Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn trong: (i) khiếu nại trách nhiệm sản phẩm; (ii) khiếu nại rằng Ứng dụng không tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; và (iii) các khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hay luật tương tự.

Trong trường hợp một bên thứ ba khiếu nại rằng Ứng dụng hoặc việc bạn sở hữu và sử dụng Ứng dụng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó, thì VieVie sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều tra, biện hộ, giải quyết bất kỳ khiếu nại vi phạm sở hữu trí tuệ nào tuỳ thuộc vào mức độ yêu cầu của các Điều khoản này.

Nhà cung cấp Ứng dụng và các công ty con của mình là những bên thụ hưởng các Điều khoản này với tư cách bên thứ ba, liên quan đến việc bạn được bản quyền sử dụng Ứng dụng, và khi bạn chấp nhận các điều kiện và điều khoản của những Điều khoản này, thì Nhà cung cấp Ứng dụng sẽ có quyền (và sẽ xem như đã chấp nhận quyền) thi hành các Điều khoản này đối với bạn liên quan đến bản quyền của Ứng dụng, với tư cách bên thứ ba thụ hưởng Điều khoản đó.

Bạn cũng phải tuân thủ tất cả các Điều khoản dịch vụ được áp dụng của bên thứ ba khi sử dụng Ứng dụng.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bạn công nhận rằng bạn không được chuyển giao bất cứ quyền hạn nào đối với bằng sáng chế, bản quyền, hoặc thương hiệu gắn liền hoặc liên quan đến Nền tảng (gọi chung là “Sở hữu Trí tuệ của VieVie”). Bạn cũng công nhận rằng quyền hạn và các quyền sở hữu trọn vẹn đối với Nền tảng sẽ vẫn là sở hữu riêng của VieVie và/hoặc các nhà cung cấp của VieVie, và bạn sẽ không có bất cứ quyền nào đối với Nền tảng, trừ những gì đã được quy định rõ ở trên. Mọi quyền hạn và Sở hữu Trí tuệ của VieVie gắn liền và liên quan đến Nền tảng (bao gồm nhưng không giới hạn mọi logo, tên, hình ảnh, ảnh chụp, ảnh động, video, audio, âm nhạc, văn bản và các “ứng dụng đơn giản” được kết hợp vào Nền tảng), các tài liệu in ấn kèm theo, và mọi bản sao của Ứng dụng, đều là sở hữu của VieVie hoặc các nhà cung cấp là bên thứ ba của VieVie, trừ khi cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em dưới độ tuổi vị thành niên có thể thay mặt tạo một tài khoản cho đứa trẻ.

Ứng dụng và Nền tảng được bảo vệ theo luật bản quyền, các hiệp ước quốc tế về bản quyền, các luật và hiệp ước khác về sở hữu trí tuệ.

THAY ĐỔI VÀ QUẢNG CÁO

Nền tảng của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian và/hoặc chúng tôi có thể (vĩnh viễn hay tạm thời) ngừng cung cấp Nền tảng (hoặc các tính năng kèm theo Nền tảng), mà có thể không thông báo trước cho bạn. Nền tảng của chúng tôi có thể bao gồm các quảng cáo, có thể nhắm đến những nội dung hay thông tin trên Nền tảng, các thắc mắc đưa ra qua Nền tảng, hoặc từ những nguồn thông tin khác. Các loại và mức độ quảng cáo trên Nền tảng cũng có thể thay đổi theo thời gian. Vì chúng tôi cung cấp Nền tảng cho bạn, nên bạn đồng ý rằng chúng tôi và các nhà cung cấp và đối tác là bên thứ ba có thể đăng quảng cáo trên Nền tảng này hoặc liên quan đến việc hiển thị nội dung hay thông tin, và bạn chấp nhận rằng chúng tôi có thể nhận thù lao cho việc đăng quảng cáo nói trên.

GỬI NỘI DUNG

Nền tảng cho phép bạn và những người dùng khác đăng tải, liên kết, lưu trữ, chia sẻ, và bằng cách khác cho sử dụng một số thông tin, hình ảnh, video, văn bản, và/hoặc nội dung khác (gọi là “Nội dung”). Bạn chịu trách nhiệm về Nội dung mà bạn đăng trên Nền tảng, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy và tính phù hợp của nó. Khi đăng Nội dung trên Nền tảng, tức là bạn cho chúng tôi có quyền và bản quyền sử dụng, sửa đổi, trình bày công khai, hiển thị công khai, tái tạo, bán, và phân phối Nội dung đó trên Nền tảng và thông qua Nền tảng. Bạn chấp thuận rằng bản quyền này bao gồm việc chúng tôi có quyền được cho những người dùng Nền tảng khác được sử dụng Nội dung của bạn, họ cũng có thể dùng Nội dung của bạn theo các Điều khoản này. Bạn giữ lại bất cứ và tất cả quyền của mình đối với bất cứ Nội dung nào mà bạn gửi đến, đăng, hay hiển thị trên thông qua Nền tảng và bạn có trách nhiệm bảo vệ các quyền đó.

Bạn có thể loại bỏ Nội dung mà bạn đã đăng bằng cách xóa bỏ nó. Tuy nhiên, trong vài trường hợp, một số Nội dung (như những đăng tải hay bình luận của bạn) có thể không bị loại bỏ hoàn toàn, và các bản sao Nội dung của bạn có thể tiếp tục tồn tại trên Nền tảng và/hoặc ở nơi khác. Chúng tôi không có nhiệm vụ hay trách nhiệm loại bỏ hay xóa bỏ (hoặc không thể loại bỏ hay xóa bỏ được) bất cứ Nội dung nào trên Nền tảng.

Bạn cam kết và bảo đảm rằng: (i) Nội dung là của bạn (bạn sở hữu nó) hoặc bạn có quyền sử dụng nó và cho chúng tôi có quyền và bản quyền theo qui định trong các Điều khoản này, và (ii) việc đăng Nội dung của bạn trên hoặc qua Nền tảng không vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, quyền hợp đồng hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất cứ ai.

Chúng tôi yêu cầu bạn tôn trọng Nền tảng của chúng tôi và các bên thứ ba khi đăng Nội dung và sử dụng Nền tảng. Khi gửi Nội dung đến hoặc sử dụng Nền tảng bằng cách khác, bạn đồng ý không:

– Gửi những tài liệu vi phạm quyền sở hữu của bên thứ ba, bao gồm quyền riêng tư và quyền công khai, hoặc bất kỳ pháp luật hiện hành nào vi phạm; gửi các tài liệu bất hợp pháp, tục tĩu, phỉ báng, bôi nhọ, mang tính chất đe dọa, khiêu dâm, quấy rối, thù ghét, kỳ thị chủng tộc hay sắc tộc, hoặc kích động cách hành xử sẽ được xem là tội phạm hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, vi phạm pháp luật, hoặc không thích hợp;

– Mạo nhận người khác hoặc cho thấy chính bạn liên kết với chúng tôi, nhân viên chúng tôi hoặc các nhà chuyên môn khác trong ngành; hoặc thu thập tên, địa chỉ, địa chỉ email của người dùng vì bất cứ mục đích nào khác.

Danh sách vừa kể là một ví dụ điển hình chứ không đầy đủ hay loại trừ những điều khác. Chúng tôi không có nghĩa vụ theo dõi việc bạn truy cập hay sử dụng Nền tảng, hoặc xét duyệt hay hiệu đính bất cứ Nội dung nào, nhưng chúng tôi vẫn có quyền làm điều đó với mục đích điều hành Nền tảng, để đảm bảo bạn tuân thủ các Điều khoản này, hoặc để tuân thủ luật hiện hành, hay mệnh lệnh hoặc yêu cầu của tòa án, cơ quan hành chính, hoặc cơ quan khác của chính phủ. Chúng tôi có quyền, bất cứ lúc nào và không thông báo trước, loại bỏ hoặc vô hiệu hoá quyền truy cập một Nội dung mà theo chúng tôi cho là vi phạm các Điều khoản này, hay phương hại đến Nền tảng này.

Chúng tôi cũng có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn và việc bạn sử dụng Nền tảng vào bất cứ lúc nào, trong trường hợp bạn vi phạm các Điều khoản này, hoặc nếu VieVie không tiếp tục cung cấp Nền tảng vì bất cứ lý do gì.

NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA

Qua Nền tảng, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập nội dung của bên thứ ba, như các thông tin về tương tác Thuốc và các Sản phẩm bổ sung, những bản tin, và các nội dung khác. VIEVIE TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN BẤT CỨ NỘI DUNG NÀO VỪA KỂ CỦA BÊN THỨ BA. KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN TRONG CÁC ĐIỀU NÓI TRÊN, BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA VỪA KỂ CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP THÔNG TIN. TÌNH TRẠNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHĂM SÓC Y TẾ CỦA CÁ NHÂN BẠN LÀ RIÊNG CỦA BẠN, VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA CÓ THỂ KHÔNG THÍCH HỢP HOẶC KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG CÁ NHÂN CỦA BẠN. NHƯ ĐÃ NÊU TRÊN, NỀN TẢNG KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH CUNG CẤP TƯ VẤN VỀ Y TỀ HOẶC Y KHOA, VÀ TRƯỚC KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH NÀO CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE CỦA MÌNH, BẠN NÊN THAM KHẢO MỘT CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ.

CHO PHÉP

Bạn cho phép sử dụng hay tiết lộ các thông tin sức khoẻ bảo mật, không dùng để điều trị, thanh toán, hoặc cho các hoạt động chăm sóc y tế. Động thái này nhằm cho phép VieVie hoặc bên thứ ba sử dụng và tiết lộ các thông tin sức khoẻ bảo mật. Danh sách các ví dụ nói trên bao gồm nhưng không giới hạn việc tiết lộ cho một công ty bảo hiểm nhân thọ để phục vụ các mục đích bảo hiểm, tiết lộ cho người sử dụng lao động về kết quả kiểm tra thể chất hay xét nghiệm trước khi tuyển dụng, hoặc tiết lộ cho công ty dược để họ thực hiện mục đích tiếp thị của chính họ. Khi bạn yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin sức khoẻ bảo mật nói trên cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin cụ thể về thông tin sức khoẻ sẽ được tiết lộ hay sử dụng, (những) người tiết lộ và nhận thông tin, thời hạn hiệu lực, quyền rút lại thông tin bằng văn bản và dữ liệu khác.

Khi sử dụng website và/hoặc đăng ký thông tin cá nhân với VieVie, tức là bạn cho phép chúng tôi liên lạc với bạn qua email, điện thoại hay nhắn tin, cũng như cung cấp cho bạn các dịch vụ cho sản phẩm mà bạn đã chọn, cung cấp kiến thức về sản phẩm, đưa ra đề nghị khuyến mãi chạy trên website, và vì lý do đó mà thông tin cá nhân có thể được thu thập như nêu chi tiết dưới đây. Và dù rằng thực sự bạn cũng đã tự đăng ký dịch vụ DND hoặc DNC hoặc NCPR, bạn vẫn cho phép chúng tôi gọi điện thoại cho bạn từ VieVie & các đối tác là hội viên cho các mục đích nói trên cho đến 45 ngày sau khi bạn kết nối với chúng tôi.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP

Nền tảng của chúng tôi chỉ có thể được sử dụng và truy cập cho các mục đích hợp pháp. Bạn chấp thuận rằng bạn sẽ không làm bất cứ điều nào sau đây trong khi sử dụng hay truy cập Nền tảng: (i) cố truy cập hay tìm kiếm trên Nền tảng hoặc tải xuống Nội dung từ Dịch vụ bằng cách dùng một bộ xử lý chuyên dụng, phần mềm, công cụ, tác nhân, thiết bị hay cơ cấu (bao gồm spider, robot, crawler, công cụ khai thác dữ liệu, hay phương tiện tương tự) khác với phần mềm và/hoặc tác nhân tìm kiếm được chúng tôi cung cấp, hoặc các trình duyệt mạng khác của bên thứ ba nói chung hiện đang sử dụng; (ii) truy cập, giả mạo, hay sử dụng những khu vực của Nền tảng không dành cho công chúng, các hệ thống máy tính của chúng tôi, hoặc các hệ thống chuyển giao kỹ thuật của các nhà cung cấp cho chúng tôi; (iii) thu thập và sử dụng các thông tin hiện có qua Nền tảng, như tên của người dùng khác, tên thật, hay địa chỉ email của họ để gửi quảng cáo không được yêu cầu, thư tạp, thư rác hoặc hình thức gạ gẫm khác; (iv) sử dụng Nền tảng cho mục đích thương mại hoặc vì lợi ích của bên thứ ba, hoặc bằng cách khác không tuân thủ các Điều khoản này; (v) vi phạm luật hay qui định hiện hành; hoặc (vi) kích động hay tạo điều kiện giúp người khác có thể thực hiện một trong những điều nói trên. Chúng tôi có quyền điều tra và truy tố các vi phạm một trong những điều nói trên và/hoặc phối hợp cũng như hợp tác với cơ quan thi hành luật để truy tố những người dùng vi phạm các Điều khoản này.

KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐẠI LÝ

Bạn và VieVie là những bên ký hợp đồng độc lập, và Thỏa thuận này không dự định hoặc nhằm tạo ra tư cách đại lý, hợp doanh, liên doanh, mối quan hệ người lao động-người sử dụng lao động hoặc mối quan hệ người nhượng quyền-người được nhượng quyền.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường, và bảo vệ chúng tôi cũng như các bên liên kết với chúng tôi và mỗi viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, và cổ đông của mỗi bên không bị tổn hại trước mọi sự khiếu nại, khởi kiện, vụ kiện, tổn thất, chi phí, thiệt hại, trách nhiệm và phí tổn (gồm cả phí luật sư) liên quan đến hay phát sinh từ việc bạn sử dụng Nền tảng, việc một người khác sử dụng Nền tảng bằng Tài khoản của bạn vốn phát sinh từ Nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn trong:

mọi cáo buộc hành vi bất chính phát sinh từ các dịch vụ bạn đã thực hiện cho bệnh nhân, khi họ được nối kết với bạn từ Nền tảng;

bất kì vi phạm pháp luật hay qui định hiện hành, hay quyền của bên thứ ba; hoặc

bất kỳ mọi cáo buộc rằng các tài liệu mà bạn gừi đến Nền tảng đã vi phạm hay nói cách khác xâm phạm bản quyền, thương hiệu, bí mật kinh doanh hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên thứ ba nào.

MIỄN TRỪ

Trong trường hợp bạn có tranh chấp với một Nhà cung cấp Chăm sóc y tế hoặc một bệnh nhân khác, thì bạn đồng ý miễn trừ cho VieVie (gồm cả các bên liên kết với chúng tôi, và mỗi viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, cổ đông, và nhà cung cấp của mỗi bên trong chúng tôi) khỏi các khiếu nại, yêu sách, và bồi thường thiệt hại thuộc bất cứ loại nào và tính chất nào, đã biết và chưa biết, bị nghi ngờ và không nghi ngờ, có tiết lộ hoặc không, phát sinh từ hoặc bằng cách nào đó có liên quan đến tranh chấp đó, hoặc với việc bạn sử dụng Nền tảng VieVie.

LIÊN KẾT VỚI CÁC BÊN THỨ BA

Nền tảng có thể bao gồm các liên kết với các website và dịch vụ khác không do chúng tôi điều hành. Chúng tôi cung cấp những đường liên kết này cho bạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các liên kết hiển thị trên những website đó. Bạn chịu trách nhiệm về và chấp nhận mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào website của bất kỳ bên thứ ba nào.

QUYỀN SỞ HỮU

Ứng dụng và Nền tảng của chúng tôi được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu, và các luật khác của Việt Nam và nước ngoài. Trừ khi có qui định rõ trong các Điều khoản này, chúng tôi (hoặc các bên cấp giấy phép cho chúng tôi) sở hữu độc quyền, quyền sở hữu và quyền lợi trong và đối với Ứng dụng và Nền tảng, gồm cả mọi quyền sở hữu trí tuệ kết hợp. Bạn không được phép gỡ bỏ, thay đổi hoặc che giấu bất cứ bản quyền, thương hiệu, mã hiệu dịch vụ hoặc các thông báo độc quyền khác kết hợp trong hoặc kèm theo Ứng dụng hay Nền tảng, bao gồm trong bất cứ Nội dung nào. Bạn công nhận và đồng ý rằng mọi ý kiến phản hồi, bình luận, hay đề nghị mà bạn có thể cung cấp liên quan đến Ứng dụng hay Nền tảng (gọi là “Ý kiến phản hồi”) sẽ là sở hữu duy nhất và độc quyền của VieVie, và bạn không thể hủy bỏ các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi của chúng tôi trong và đối với mọi Ý kiến phản hồi.

CHẤM DỨT

Thỏa thuận này có hiệu lực cho đến khi bị bạn hoặc VieVie chấm dứt. Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong các Điều khoản này, thì chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc ngăn bạn truy cập hay sử dụng Ứng dụng và/hoặc Nền tảng. Bạn có thể hủy bỏ việc bạn sử dụng Ứng dụng và/hoặc Nền tảng bằng cách liên lạc với chúng tôi. Các quyền của bạn theo quy định của Thỏa thuận này sẽ tự động chấm dứt mà VieVie không cần thông báo, nếu bạn không tuân thủ bất kỳ Điều khoản nào của bản quyền này. Khi chấm dứt Thỏa thuận này, bạn phải ngưng sử dụng Nền tảng và hủy tất cả các bản sao đã tải xuống của Nền tảng, dù là đầy đủ hay một phần.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Bạn hiểu và đồng ý rằng Ứng dụng và Nền tảng được cung cấp cho bạn “NHƯ TÌNH TRẠNG HIỆN NAY” trên cơ sở “SẴN CÓ”. Không giới hạn trong những điều trên, CHÚNG TÔI DỨT KHOÁT TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT, HOẶC KHÔNG VI PHẠM, VÀ BẤT CỨ ĐẢM BẢO NÀO PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH HOẶC THƯƠNG MẠI.

Chúng tôi không bảo đảm rằng Ứng dụng hoặc Nền tảng sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, hoặc có thể sử dụng một cách không bị gián đoạn, bảo mật và không bị lỗi.

LOẠI TRỪ

Một số pháp quyền không cho phép loại trừ một số khoản bảo đảm hay loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm về những thiệt hại ngẫu nhiên hay do cố ý, do đó các giới hạn nói trên có thể không áp dụng cho bạn.

QUI ĐỊNH CHUNG

Các Điều khoản này chịu sự chi phối bởi pháp luật Việt Nam, không phụ thuộc bất cứ mâu thuẫn nào giữa các luật, quy tắc hay nguyên tắc. Không thi hành một quyền hay qui định trong các Điều khoản này, điều đó cũng sẽ không bị xem là từ khước các quyền vừa kể. Nếu một điều khoản trong các Điều khoản này bị tòa án cho là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì các điều khoản còn lại của Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này là thỏa thuận toàn bộ giữa chúng ta và thay thế và thay cho mọi thỏa thuận trước đây đã có giữa chúng ta về Nền tảng. Nếu chúng tôi có thay đổi nào quan trọng trong các Điều khoản này, thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết về những thay đổi đó, bằng cách đăng trên Nền tảng VieVie hoặc bằng cách gửi email hay thông báo hoặc tin nhắn  (gồm cả các thông báo đẩy và các thông báo tin tức trong Ứng dụng) và chúng tôi sẽ nêu rõ khi nào những thay đổi đó sẽ có hiệu lực. Khi tiếp tục truy cập hay sử dụng Nền tảng của chúng tôi sau khi những sửa đổi vừa kể có hiệu lực, tức là bạn chấp nhận chịu sự ràng buộc của các Điều khoản đã sửa đổi.

Thỏa thuận này được lập bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Phiên bản tiếng Anh sẽ có giá trị thi hành khi có bất cứ sự mâu thuẫn hay tranh chấp nào.

Khi nhấp vào “I accept” (Tôi chấp nhận) tức là bạn công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đã thực hiện các bước xem xét thấu đáo các hậu quả của Thỏa thuận này, công nhận rằng bạn thỏa thuận chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này, cũng như thừa nhận rằng bạn có đủ năng lực pháp lý để ký kết Thỏa thuận này với VieVie.